Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
 Pantoffeltjes is een handelsnaam van de firma De Kern. De Kern is geregistreerd onder nummer BE0525909650.

Aanvaarding van de voorwaarden
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van ons zal het feit dat de cliënt die ons een bestelling toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren, leveringsnota’s of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

Verzenden en Retourneren
Verzendingen vinden plaats via de door Pantoffeltjes te kiezen methode. Pantoffeltjes neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zoekgeraakte of beschadigde artikelen.

Terugzending of ruiling
De goederen die besteld zijn via de website mogen binnen 30 dagen na ontvangst worden teruggezonden of geruild. De extra verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Voordat artikelen geretourneerd worden dient altijd contact opgenomen met Pantoffeltjes.

Leveringstermijn
De leveringstermijn wordt bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden geeft, ongeacht de oorzaak, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding of betaling van een boete.

Prijzen
De op de website getoonde prijzen zijn inclusief BTW. De betaalde BTW wordt op de factuur aangegeven. Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend. Alle prijzen zijn geldig onder voorbehoud van tikfouten.

Overmacht
De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen.

Betaling
Onze facturen voor levering van goederen en diensten zijn contant betaalbaar te Westende. De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen. De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen. Bij niet betaling op de vastgestelde datum, is Pantoffeltjes gerechtigd interesten te vorderen a rato van 1% per maand te rekenen vanaf de vastgestelde datum. Bij gebreke van betaling binnen de maand na de vastgestelde datum, is de contractant tevens gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €50,00.

Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven, ongeacht of zij reeds zijn afgeleverd, eigendom van Pantoffeltjes totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad. Bij gebrek aan betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te vorderen. Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken. Behoudens anders sluitende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. De goederen, kunnen door de afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of verbruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven. Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.

Overdracht van risico
Het risico gaat over bij de levering door Pantoffeltjes. Indien de goederen door de klant worden afgehaald, gaat het risico op dat ogenblik over.

Meldingstermijn van gebreken
Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen binnen de vijf werkdagen na de levering per aan Pantoffeltjes te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht, bij gebreke waarvan de levering als conform wordt beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen. Dit vermoeden van conformiteit geldt eveneens indien de klant de goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht, bewerkt of verwerkt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk 14 dagen na ontdekking ervan te worden gemeld en de klant verbindt er zich toe een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te stellen binnen de drie maanden na ontdekking ervan, beide op straffe van verval.
Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond wordt bevonden, verbindt Pantoffeltjes zich ertoe de gebrekkige goederen te vervangen door nieuwe of te herstellen. De klant kan in geen geval andere aanspraken maken dan deze (herstel in natura met uitsluiting van elke schadevergoeding).
De klant mag niet zelf de gebrekkige goederen vervangen of herstellen en kan deze evenmin door een derde laten vervangen of herstellen, tenzij na toestemming van Pantoffeltjes of na rechterlijke machtiging. Dergelijke vervanging of herstelling gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.

Aansprakelijkheid
Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht kan Pantoffeltjes niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a. toevallige schade of schade ten gevolge van vreemde oorzaak of overmacht of weersomstandigheden;
b. schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig gebruik en/of gebrek aan onderhoud door de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;
c. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een nalatigheid van een derde, of van de klant of één van diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;
d. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een nalatigheid van één van haar eigen aangestelden, werknemers of lasthebbers.
In de gevallen vermeld onder a, b en c vervalt ook de garantie op de geleverde materialen die beschadigd werden. Ten aanzien van de klant die consument is, is IJzerwaar wel aansprakelijk voor zijn opzet, zijn grove schuld of voor die van zijn aangestelden of lasthebbers.
 Pantoffeltjes is daarenboven niet aansprakelijk voor onrechtstreekse en onvoorzienbare schade, zoals (niet-limitatief) inkomstenderving, winstderving, productieverlies, personeelskosten. IJzerwaar is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant tegen eventuele schadevergoedingen, zelfs ingeval van zware fout. De schadevergoeding waartoe IJzerwaar eventueel toch zou gehouden zijn op grond van deze overeenkomst, is beperkt tot 10% van de prijs, met een maximum van € 500,00.

Geschillen
Bij geschil is uitsluitend de Rechtbank van Veurne bevoegd.

Afbeeldingen
Afbeeldingen en fotos op deze website zijn representatief voor het betreffende artikel, maar niet bindend. Het product dat u bestelt kan hiervan enigszins afwijken, met name door het kiezen van een andere afmeting.

Contactgegevens
Pantoffeltjes
Koning Ridderdijk 23B      
8434 Westende

BTW: BE0525909650

email info@pantoffeltjes.be
Telefoon  0486829784